Producent placów zabaw Warszawa – kwestie prawne i normy bezpieczeństwa

in-the-playground-P2AZNG5-1200x800

Producent placów zabaw Warszawa – kwestie prawne i normy bezpieczeństwa

Kwestie prawne dotyczące budowy placów zabaw

Istotna jest Polska Norma PN-EN 1176:2009, która dotyczy zarówno urządzeń zabawowych, jak i nawierzchni stosowanych pod zabudowę placów zabaw. Znajdują się tutaj zalecenia do projektowania, wykonania i użytkowania urządzeń , nawierzchni bezpiecznych oraz wytyczne, które dotyczą kontroli i eksploatacji.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, to kolejny dokument regulujący kwestie związane z budową placów zabaw. Według tego, w przypadku zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy stosownie do potrzeb uwzględnić place zabaw dla dzieci. Co najmniej 1/3 terenu tego typu musi znajdować się na terenie czynnym biologicznie. o ile decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie stanowi inaczej. Nasłonecznienie placu zabaw powinno wynosić minimum 4 godziny. W zabudowie śródmiejskiej dopuszczalne jest nasłonecznienie co najmniej 2 godziny.

Ważną regulacją rozporządzenia jest odległość placów zabaw od linii rozgraniczających drogę od miejsc gromadzenia odpadów. Odległość nie powinna być mniejsza niż 10 metrów. Następnie minimalna odległość placu zabaw od parkingów nie powinna być mniejsza niż 7 metrów – dla parkingów do 4 stanowisk; 10 metrów – dla parkingów od 5 do 60 stanowisk oraz 20 metrów dla parkingów większych niż 60 stanowisk.

Normy bezpieczeństwa i certyfikacja

Na terytorium Unii Europejskiej obowiązują zasady wprowadzania na rynek wyrobów. Zgodnie z którymi producenci musza potwierdzić zgodność wyrobu z wymaganiami danych norm. Producent placów zabaw Warszawa potwierdza wymagania poprzez wystawienie stosownej deklaracji zgodności oraz umieszczenie na wyrobienie CE.

Należy zwrócić uwagę na kwestię certyfikacji sprzętu oraz na zgodność z normami i związanej z tym odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu. Inwestor, który buduje plac zabaw bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, które się na nim bawią. Może żądać od producenta oświadczenia zgodności wyrobu z normami. Zgodnie z prawem sam producent placów zabaw Warszawa może wystawić tylko taką deklarację. Certyfikat zgodności z normami wydaje tylko i wyłącznie uprawniona jednostka, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikacja urządzeń placu zabaw na zgodność z normami nie jest obowiązkowa. Dlaczego więc inwestorzy powinni tego wymagać? W sytuacji gdy producent placów zabaw Warszawa wyda deklarację zgodności z normą na dany wyrób, ponosi on odpowiedzialność za stan faktyczny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.